Regulamin

Regulamin konsultacji doradztwa podatkowego online

1 [Postanowienia ogólne]

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z konsultacji online z doradcą podatkowym poprzez domenę www.assente.pl, w szczególności w zakresie warunków zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Właścicielem serwisu internetowego www.assente.pl jest Administrator – Assente Tax Advisory E.Paduch SKA z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Czerwca 1976 r. 2/118, 02-495 Warszawa, NIP: 5223222177, REGON: 52159084000000.
 4. Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności serwisu internetowego należy wysyłać na adres email: biuro@assente.pl

2 [Definicje]

 1. Serwis– strona internetowa www.assente.pl, umożliwiająca zamawianie konsultacji online z doradcą podatkowym.
 2. Administrator– podmiot zarządzający Serwisem – Assente Tax Advisory E.Paduch z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Czerwca 1976 r. 2/118, 02-495 Warszawa, NIP: 5223222177, REGON: 52159084000000.
 3. Klient– osoba lub podmiot, które korzystają z Serwisu, w tym nabywają usługi doradztwa podatkowego w zakresie konsultacji z doradcą podatkowym online.
 4. Doradca – doradca podatkowy świadczący usługi za pośrednictwem Serwisu, posiadający odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania zawodu doradcy podatkowego.
 5. Usługi– wszelkie usługi świadczone przez Doradców współpracujących z Administratorem za pośrednictwem Serwisu.
 6. Konsultacja, Usługa– konsultacja prawno-podatkowa, udzielana przez Doradców Klientom.
 7. Regulamin– niniejszy regulamin korzystania z Serwisu.

4 [Konsultacje]

 1. Konsultacja obejmuje godzinę konsultacji online z Doradcą, z czego 15 minut Doradca przeznacza na analizę przedstawionego zagadnienia, a 45 minut przeznaczone jest na spotkanie z Klientem w formie spotkania online za pośrednictwem serwisu zewnętrznego operatora (np. Google Meet).
 2. Konsultacja ma na celu analizę zagadnienia przedstawionego przez Klienta w obszarze głównie prawa podatkowego przez licencjonowanego doradcę podatkowego.
 3. Konsultacje świadczone są w formie konsultacji online lub opcjonalnie na życzenie Klienta w formie telefonicznej. W trakcie Konsultacji Doradca m.in. udziela wyjaśnień dotyczących opisanego przez Klienta zagadnienia oraz przekazuje rekomendacje w zakresie dalszego postępowania / sposobu załatwienia sprawy.
 4. Konsultacja odbywa się w oparciu o informacje przekazane przez Klienta oraz w oparciu o aktualny stan prawa polskiego (z uwzględnieniem również prawa międzynarodowego w tym prawa UE) obowiązujący na dzień realizacji Konsultacji.
 5. W trakcie Konsultacji przekazywane są Klientowi indywidualne interpretacje w zakresie zgłoszonego zagadnienia, na podstawie dostarczonych przez Klienta informacji. Interpretacje te nie mają charakteru powszechnie obowiązującego.
 6. W trakcie Konsultacji omawiane są zagadnienia wcześniej wskazane przez Klienta w formularzu zamówienia. Jeżeli w trakcie Konsultacji pojawią się zagadnienia wymagające dodatkowej analizy np. związane z analizą dokumentów czy weryfikacją przepisów / orzecznictwa – doradca przekaże szczegóły w zakresie dalszych kroków.
 7. Klient jest świadomy, że nie wszystkie zagadnienia można rozwiązać w trakcie godzinnej konsultacji. Niektóre z nich wymagają głębszego zastanowienia, przeanalizowania stanu faktycznego, analizy i potwierdzenia przepisów czy też orzecznictwa. Dlatego też bardziej złożone projekty (jak np. restrukturyzacje podatkowe) realizujemy jedynie w formie analiz pisemnych. Jeżeli wskazane zagadnienie będzie wymagało szerszej analizy – poinformujemy o tym przed konsultacją i zaproponujemy rozwiązanie.
 8. Po zamówieniu przez Klienta Konsultacji, Administrator może odmówić przeprowadzenia Konsultacji, gdyby było to np. związane z naruszeniem przepisów prawa, zasady współżycia społecznego lub zasady etyki zawodowej lub też w sytuacji, gdy nie posiada w przedmiocie zagadnienia wystarczającej wiedzy i doświadczenia. W takich wypadkach, Administrator zawiadamia Klienta o niemożliwości przygotowania treści Porady i na pisemne żądanie Klienta może w terminie 14 dni od podania przez Klienta numeru rachunku zwrócić całość lub część uiszczonej przez niego opłaty.

5 [Płatność i zwroty]

 1. Konsultacje odbywają się po wypełnieniu wszystkich kroków opisanych na stronie tj.:
 2. Wypełnienie formularza oraz wskazanie terminu konsultacji.
 3. Wskazaniu zakresu tematycznego konsultacji.
 4. Zrealizowanie płatności.
 5. Cena konsultacji z doradcą podatkowym to 399 zł brutto za godzinę konsultacji. Podana kwota zawiera podatek VAT 23%.
 6. Płatność może być dokonana w wygodnej formie za pośrednictwem systemu PayU.
 7. Na życzenie klienta wystawiana jest faktura VAT. W celu otrzymania faktury należy zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu w trakcie jego wypełniania oraz podać dane firmy. Klient akceptując regulamin wyraża jednocześnie zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną. Faktura VAT zostanie wystawiona w terminach zgodnych ze stosownymi przepisami.
 8. Klient będący konsumentem (Konsument) może odstąpić od umowy, bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia.
 9. Odstąpienie może być złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli Konsultacja została przyjęta do realizacji – tj. później niż 24 godziny przed terminem rozpoczęcia Konsultacji. Doradca przygotowuje się do każdej Konsultacji w sposób indywidualny, w związku z czym realizacja usługi rozpoczyna się już przed rozpoczęciem Konsultacji z Klientem.
 11. W przypadku odwołania Konsultacji wcześniej niż 24 godziny przed jej rozpoczęciem, Klient otrzyma zwrot środków na rachunek bankowy, z którego dokonał zapłaty. Zwroty realizowane są do 14 dni roboczych od dnia odwołania Konsultacji.

6 [Zakres odpowiedzialności]

 1. Świadcząc usługi będziemy stosujemy się do ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 283 z poźn. zm.), Zasad Etyki Doradców Podatkowych.
 2. Doradca podatkowy posiada obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
 3. Nasza odpowiedzialność związana z poradami udzielanymi w ramach przeprowadzanych Konsultacji jest ograniczona do wysokości trzykrotności otrzymanego wynagrodzenia.
 4. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków powstałe na skutek zdarzeń siły wyższej, przez którą rozumie się nadzwyczajne zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia zdarzenia obejmujące wojnę, stan wojenny, zamieszki, strajki, katastrofy, nietypowe warunki pogodowe, zmiany przepisów lub jakiekolwiek inne nieprzewidywalne przyczyny, które nie są zależne od Administratora oraz Klienta. Administrator nie odpowiada za działania i skutki działania organów mających na celu zakwestionowanie podjętych czynności w oparciu o istniejące lub przyszłe przepisy dotyczące obejścia prawa podatkowego czy też zmiany przepisów prawa.
 5. Będziemy wykonywać zlecone nam czynności z należytą starannością wymaganą od osób wykonujących zawód doradcy podatkowego, lecz nie gwarantujemy, że podjęte działania przyniosą pożądany rezultat.

7 [Postępowanie reklamacyjne]

 1. W celu zgłoszenia reklamacji przez Klienta z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, prosimy o przesłanie na adres e-mail: biuro@assente.pl następujących informacji:
 2. danych Klienta składającego reklamację,
 3. opis zgłaszanych zarzutów wraz z uzasadnieniem,
 4. proponowanego przez Klienta sposobu usunięcia zgłaszanych naruszeń.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Administratora w terminie do 14 dni od daty prawidłowego zgłoszenia wraz z uzasadnieniem przyjętego stanowiska. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie wskazanym w ust. 2 oznacza uznanie reklamacji przez Administratora.

8 [Ochrona danych osobowych, Polityka Cookies]

 1. Zasady ochrony danych osobowych Klientów są określone w Polityce Prywatności wraz z Polityką Cookies, dostępne są one pod następującym adresem: https://assente.pl/polityka-prywatnosci/

9 [Zmiana regulaminu]

 1. Administrator Serwisu jest uprawniony do dokonania zmian niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego nowa wersja zostanie umieszczenia na stronie Serwisu.