31.08.2021.r

9% podatku dla nowo powstałej spółki z o.o.

Spółka z o.o. utworzona przez aktywnego przedsiębiorcę będzie mogła stosować stawkę 9% już w pierwszym roku swojej działalności przy spełnieniu określonych warunków.

Spółka z o.o. oferuje ciekawe możliwości jeżeli chodzi o wysokość opodatkowania dochodów. Przede wszystkim jest to możliwość skorzystania z podatku w wysokości 9%, ale od nowego roku również estoński CIT.

Spółka z o.o. – zasady opodatkowania

Tytułem wstępu przypomnimy podstawowe zasady opodatkowania spółek z o.o.

  • Spółka z o.o. jest odrębnym bytem, posiada osobowość prawną (zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków oraz do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych).
  • Dochody spółki z o.o. są opodatkowane podatkiem CIT na poziomie tej spółki. Opodatkowaniu zasadniczo podlega dochód tj. przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodów (bez przychodów, gdzie podatek jest zryczałtowany). Aktualnie obowiązują stawki CIT w wysokości 9% i 19%.
  • Dochody wspólnika ze spółki z o.o. opodatkowane są podatkiem od dywidend tj. 19%.
  • Ponadto, wspólnik może osiągać dochody z działalności na rzecz spółki z o.o. w inny sposób (np. pełnienie funkcji członka zarządu, zatrudnienie czy świadczenie usług).

Dla kogo stawka CIT 9%?

Stawka 9% dotyczy małych podatników, których przychody nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro. Kwotę przelicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego. W 2021 r. jest to 9 097 000 zł.

Ponadto, konieczne jest posiadanie statusu małego podatnika. Małym podatnikiem jest podmiot którego przychody za zeszły rok nie przekroczyły 2 mln euro. W 2021 r. jest to 9 031 000 zł (po zaokrągleniu) wraz z podatkiem VAT, stosuje się kurs na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku. Natomiast warunek małego podatnika nie ma zastosowania do spółek z o.o. w roku rozpoczęcia działalności.

Wyłączenie możliwości stosowania stawki 9% dla niektórych spółek z o.o.

Przy stosowaniu obniżonej stawki 9% obowiązują pewne wyłączenia. W tym miejscu omówimy konkretny przypadek tj. założenie spółki z o.o. przed przedsiębiorcę indywidualnego.

Ustawa mówi, że stawki 9% nie mogą stosować spółki z o.o., utworzone:

  • w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników;
  • w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną;
  • przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku o wartości co najmniej 10 000 euro.

Powyższe wyłączenie dotyczy roku podatkowym, w którym spółka z o.o. rozpoczyna działalność oraz bezpośrednio po nim następującym.

Czy nowa spółka z o.o. może więc stosować stawkę 9%

Jak wyżej wskazaliśmy, pewne działania restrukturyzacyjne uniemożliwiają stosowanie stawki podatku 9%.

Niemniej, nie każda spółka z o.o. utworzona przez przedsiębiorcę spełnia warunki wyłączające obniżoną stawkę podatku. Takie spółki z o.o. mogą stosować stawkę 9% już w pierwszym roku działalności. Przykładowo, powyższe stanowisko potwierdza np. Dyrektor KIS w interpretacji z dnia z dnia 12 marca 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.24.2020.2.MZA.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Potrzebujesz wsparcia doradcy podatkowego?