30.08.2021.r

Zaliczka dla komplementariusza – czy pobierać podatek?

WSA w Krakowie potwierdził ww. korzystną interpretację ws. opodatkowania wypłat na poczet zysku dla komplementariuszy spółek komandytowych.

Jak rozliczać zaliczki na poczet zysku komplementariuszy spółek komandytowych? 3 grudnia 2020 r. zapadł wyrok NSA (sygn. II FSK 2048/18), w  którym sąd przedstawił korzystną dla podatników – komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej. Interpretacja ta wskazuje na brak obowiązku poboru przez spółkę zryczałtowanego podatku (PIT) przy wypłacie komplementariuszowi zaliczki na poczet zysku w trakcie roku.

Najważniejszy fragment tego wyroku mówi:

„Jeżeli do obliczenia wysokości podatku od komplementariusza, zgodnie z art. 30a ust. 6a PDoFizU, konieczne jest poznanie wysokości podatku należnego S.K.A., to obowiązek podatkowy komplementariusza powstały z chwilą wypłaty mu zaliczki na poczet udziału w zyskach, przekształci się w zobowiązanie podatkowe w momencie obliczenia dochodu tej spółki na podstawie art. 19 PDOPrU. Dopiero wówczas znana będzie wysokość podatku do zapłaty przez komplementariusza. W konsekwencji w tym momencie płatnik będzie mógł zrealizować swój obowiązek w postaci obliczenia podatku, zaś w dalszej kolejności pobrania go i wpłacenia właściwemu organowi podatkowemu. Tylko w taki sposób płatnik zrealizuje wynikający z art. 41 ust. 4e PDoFizU obowiązek pobrania podatku z uwzględnieniem zasad określonych w art. 30a ust. 6a-6e. PDoFizU. Wypłacając komplementariuszom w trakcie roku podatkowego zaliczki na poczet zysku, spółka komandytowo – akcyjna nie ma obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4 PDoFizU.”

Co z wypłatami na rzecz komplementariuszy spółki komandytowej?

Naszym zdaniem, wyrok ten ma zastosowanie również do komplementariuszy spółek komandytowych. Stosuje się bowiem do nich (od 2021 r.) te same przepisy w zakresie rozliczania podatku przez spółkę przy wypłacie na rzecz komplementariuszy.

Niemniej, można było się jednak spodziewać, że fiskus inaczej będzie interpretował przepisy. W konsekwencji, trzeba będzie poczekać aż sprawa ta wyjaśni się również w odniesieniu do sp.k.

WSA w Krakowie potwierdza

WSA w Krakowie 13 lipca 2021 r. wydał co prawda wyroki, w których potwierdził ww. korzystną interpretację również dla komplementariuszy spółek komandytowych. Sygnatury tych wyroków to: sygn. akt I SA/Kr 792/21, I SA/Kr 793/21, I SA/Kr 794/21, I SA/Kr 795/21).

Wyroki są jednak na ten moment nieprawomocne. To oznacza, że jeżeli fiskus zdecyduje się złożyć skargi kasacyjne, sprawy trafią do NSA i trzeba będzie poczekać na ostateczne rozstrzygnięcie tego sporu.

DKIS zajmuje stanowisko niekorzystne dla podatników

W wydawanych interpretacjach Dyrektor KIS wciąż zajmuje stanowisko niekorzystne dla podatników.

13 sierpnia 2021 r., DKIS wydał interpretację sygn. 0113-KDIPT2-3. 4011.487.2021.1.AK. Organ wskazał, że od zaliczek na poczet zysku wypłacanych w trakcie roku komplementariuszowi spółki komandytowej należy obliczyć i potrącić 19-proc. zryczałtowany podatek dochodowy.

Organ wskazał również, że podatek będzie pomniejszyć o kwotę podatku od dochodu spółki. Jednakże będzie to możliwe dopiero po zakończeniu roku podatkowego. Wtedy też, jeżeli byłoby to konieczne, może będzie wystąpienie z wnioskiem o stwierdzenie i zwrot nadpłaty.

Pobierać zaliczkę czy nie?

Postępowania przed NSA mogą potrwać 2 lata lub więcej, zanim zapadnie wyrok w tej instancji. Pytanie więc – jak postępować z wypłacanymi zaliczkami do tego momentu?

Decyzja w tym zakresie należy w pełni do podatnika. Powinna zostać ona podjęta w oparciu o ocenę zarówno potencjalnych korzyści i negatywnych konsekwencji. Wydaje się przy tym, że argumenty leżą po stronie podatników. Należy jednak trzeba pamiętać, że z uwagi na niekorzystną interpretację dokonywaną przez organy podatkowe, możliwy jest potencjalny spór w tym zakresie.

Z drugiej strony spotykaliśmy się z sytuacjami, gdzie urząd skarbowy interpretował przepisy inaczej niż organ interpretacyjny tj. DKIS. Tak więc niekorzystne interpretacje DKIS nie zawsze musza oznaczać spór z urzędem skarbowym. Niestety jednak nie jest możliwe, aby to przewidzieć.

Potrzebujesz wsparcia doradcy podatkowego?