21.07.2021.r

VAT e-commerce – co się zmieniło?

Celem zmian, jak wskazano w uzasadnieniu ustawy jest m.in. pokonanie barier, w tym uszczelnienie VAT, w transgranicznym handlu.

Od 1 lipca 2021 r. funkcjonują nowe zasady rozliczania transakcji z konsumentami (B2C). Stanowią one implementację przyjętych w tym zakresie regulacji unijnych.

Celem zmian jest m.in. pokonanie barier, w tym uszczelnienie VAT, w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. Główną zmianą jest rozszerzenie mechanizmu pojedynczego punktu kontaktowego (tj. jedna deklaracja VAT, w której można rozliczyć transakcje w różnych krajach UE) na internetową sprzedaż towarów wewnątrz UE i z państw trzecich na rzecz nabywców / odbiorców końcowych (konsumentów).

Sprzedaż wysyłkowa i procedura VAT-OSS

Jak było do tej pory?

Do tej pory transakcje z konsumentami z innych krajów UE – tzw. sprzedażą wysyłkową, można było rozliczać w państwie wysyłki. Taka możliwość istniała do momentu przekroczenia określonego progu sprzedaży, przy czym każdy kraj mógł ten prób ustalić na innym poziomie (w ramach przedziału 35 000 – 100 000 euro).

Po przekroczeniu określonych progów, konieczna była rejestracja na VAT w danym kraju i rozliczanie tam podatku VAT. W przypadku dostawy do kilku krajów UE i przekroczenia określonych progów, konieczna była rejestracja na VAT oddzielnie w każdym państwie.

Jak jest obecnie?

Istotną zmianą jest ujednolicenie i obniżenie progu sprzedaży wysyłkowej, do którego nie jest konieczne rozliczanie podatku VAT w państwie konsumpcji.

Próg ten wynosi aktualnie 10 000 euro netto i jest obliczany łącznie dla WSTO oraz usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych (tzw. TBE). Próg dotyczy usług świadczonych na rzecz konsumentów łącznie do wszystkich krajów UE. Po przekroczeniu wskazanego progu, transakcje realizowane z konsumentami innych państw UE będą podlegały opodatkowaniu w kraju konsumpcji.

Natomiast próg 10 000 euro nie będzie miał w ogóle zastosowania w sytuacji:

  1. wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość prowadzonych przez dostawcę z siedzibą poza UE;
  2. dostawy towarów realizowanych przez dostawcę mającego siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności w więcej niż jednym państwie członkowskim.

Ponadto znowelizowane przepisy istotnie zmieniły zasady rozliczania sprzedaży wysyłkowej – na korzyść podatnika. Umożliwiają bowiem uniknięcie konieczności rejestracji na VAT w innym państwie członkowskim (lub kilku).

Dotychczas funkcjonowała procedura VAT-MOSS (tzw. Mini One Stop Shop, która dotyczyła jedynie usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług świadczonych drogą elektroniczną ). Aktualnie została ona rozszerzona i aktualnie funkcjonuje jako VAT-OSS (One Stop Shop).

Procedura VAT-OSS została rozszerzona na:

  1. niektóre usługi świadczone na rzecz konsumentów, których miejsce świadczenia uregulowane zostało w sposób szczególny (usługi, których miejscem świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego konsumpcji),
  2. wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość (WSTO)
  3. dostawy towarów w państwie członkowskim dokonywane przez interfejsy elektroniczne ułatwiające te dostawy.

Zastosowanie procedury VAT-OSS będzie umożliwiało rozliczenie sprzedaży wysyłkowej do różnych państw członkowskich (opodatkowanej lokalnymi stawkami VAT) w jednej deklaracji. Deklaracja można złożyć w jednym państwie (np. w Polsce). Następnie organy podatkowe państwa, gdzie złożono deklarację, dokonają rozliczenia podatku VAT z właściwymi organami innych państw.

SOTI oraz VAT-IOSS

Zmiany wdrożone pakietem nowelizacji VAT e-commerce obejmują również sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI).

W tym zakresie zlikwidowano zwolnienie z VAT przesyłek o wartości do 22 euro. Dodatkowo, wprowadzono możliwość skorzystania z uproszczonej procedury rozliczenia VAT. Dotyczy to przesyłek importowanych do wysokości 150 euro (VAT-IOSS) – procedura ta jest dobrowolna.

W ramach procedury VAT-IOSS podatek rozliczany będzie w kraju UE, w którym następuje konsumpcja. Rozliczenie ma miejsce za pośrednictwem państwa, w którym jest zarejestrowany sprzedawca (w przypadku braku rejestracji konieczne byłoby ustanowienie przedstawiciela).

Korzyścią zastosowania procedury VAT-IOSS będzie zwolnienie importowanych towarów z podatku VAT. Dotyczy to dostawy do wysokości 150 euro na rzecz konsumentów dla towarów niepodlegających akcyzie.

Platformy sprzedażowe (interfejsy elektroniczne)

Zmiany w pakiecie VAT e-commerce w sposób znaczący wpłyną na obowiązki w VAT podmiotów będących operatorami platform sprzedażowych. Platformy te łączą dostawcę z klientem (będącym konsumentem – tj. jedynie transakcje B2C).

Podmioty te zostaną zobowiązane do rozliczenia podatku VAT w przypadku:

  • sprzedaży na rzecz unijnych konsumentów towarów importowanych z państw trzecich (SOTI) w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 EUR;
  • wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) lub innej niż WSTO dostawy towarów na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem VAT – jeżeli transakcje te będą dokonywane przez przedsiębiorcę niemającego siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE.

Potrzebujesz wsparcia doradcy podatkowego?