21.07.2021.r

SLIM VAT 2 – kolejne uproszczenia w podatku VAT. Przegląd zmian.

Trwa proces legislacyjny związany z uchwaleniem zmian w Ustawie o VAT, których celem jest uproszczenie rozliczeń – tzw. SLIM VAT 2. Ustawa została przekazana 28 czerwca 2021 r. do Senatu, planowane zmiany miałyby wejść w życie od 1 października 2021 r.

Aktualizacja: ustawa wprowadzająca SLIM VAT 2 została podpisana przez Prezydenta 19.08.2021 r.

Co istotne – zrezygnowano na tym etapie z kilku zmian proponowanych wcześniej (m.in. z rezygnacji z instytucji duplikatu faktur oraz wydłużenia terminu na wystawienie faktury przed dostawą z 30 do 60 dni). Założenia obecnego projektu przedstawiamy poniżej.

SLIM VAT 2 – co się zmieni w Ustawie o VAT?

Neutralność rozliczenia podatku VAT

Zmiana jest związana z wyrokiem TSUE w sprawie C-895/19, w którym trybunał za niezgodne z dyrektywą 2006/112/WE uznał zapisy Ustawy o VAT powodujące konieczność rozdzielenia momentu rozpoznania podatku należnego i naliczonego w przypadku transakcji WNT, kiedy nabywca otrzymał fakturę ponad 3 miesiące od po dostawie.

Zmiana spowoduje ujednolicenie momentu rozliczenia podatku naliczonego i należnego, niezależnie od momentu otrzymania faktury. Prawo do rozliczenia podatku naliczonego będzie powstawało bowiem w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy, pod warunkiem jednak, że podatnik rozliczy w tym okresie również podatek należny.

Transakcje łańcuchowe 

Znowelizowane przepisy mają wprost określać, której dostawie przyporządkowany będzie transport lub wysyłka (co jest istotne dla określenia miejsca opodatkowania) tj.:

  • jeżeli podmiotem organizującym transport jest pierwszy podmiot – wysyłka lub transport przyporządkowywana jest do dostawy na rzecz kolejnego w łańcuchu podatnika;
  • jeżeli podmiotem organizującym transport jest ostatni nabywca – wysyłka lub transport przyporządkowana jest dla dostawy do tego podmiotu.

Import towarów

Podatnik, który rozlicza VAT z tytułu importu w deklaracji podatkowej, będzie mógł złożyć korektę deklaracji w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym zobowiązany był rozliczyć podatek z tytułu importu towarów. W przypadku nie rozliczenia podatku w prawidłowej wysokości i nie złożenia w terminie (4 miesięcy) stosownej korekty deklaracji, podatnik utraci prawo do rozliczenia podatku w deklaracji.

Mechanizm podzielonej płatności

Zmiany w zakresie spit payment dotyczą uwalniania środków z rachunku technicznego na rachunek rozliczeniowy – podatnik będzie mógł teraz wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o zgodę na wypłatę środków zdeponowanych na rachunku technicznym.

Ponadto, naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł wyrazić zgodę na uwolnienie środków z rachunku VAT, jeżeli posiadane przez podatnika zaległości podatkowe zostały odroczone lub rozłożone na raty.

Ulga na złe długi

Zmiany w uldze na złe długi dotyczą przede wszystkim zastosowania się polskiego ustawodawcy do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie C-335/19. W tym zakresie uchylony został warunek zgodnie z którym podmiot, w stosunku do którego ulga na złe długi jest stosowana nie mógł być w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji – na moment zastosowania ulgi na złe długi. 

Ponadto, wydłużony zostanie termin na skorzystanie z ulgi do 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym faktura została wystawiona.

Dostawa nieruchomości

Wprowadzona zostanie możliwość złożenia oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości podatkiem VAT już w akcie notarialnym.

Aktualnie, w przypadku wyboru dostawy nieruchomości podatkiem VAT, istnieje obowiązek złożenia przez strony transakcji najpóźniej przez dniem dokonania dostawy budynku, budowli lub ich części oświadczenia o wyborze opodatkowania naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla nabywcy.

Korekta przeszłych okresów

W ramach projektu SLIM VAT 2 wprowadzona zostanie możliwości odliczenia podatku VAT niewykazanego na bieżąco, poprzez złożenie korekty deklaracji za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego lub za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie – za jeden z dwóch następnych okresów.

VAT-26

Podatnik, który wykorzystuje samochód wyłącznie do działalności gospodarczej, nie będzie już zobowiązany do składania do urzędu skarbowego informacji VAT-26 w terminie 7 dni od dnia, w którym zostanie poniesiony pierwszy wydatek związany z tym pojazdem.

Po zmianach, informacja VAT-26 będzie składana w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesiony zostanie pierwszy wydatek związany z pojazdem.

Potrzebujesz wsparcia doradcy podatkowego?