21.07.2021.r

Przegląd ulg podatkowych – skuteczne i proste sposoby na obniżenie podatku dochodowego.

Analizując zagadnienie redukcji zobowiązań podatkowych z wykorzystaniem systemu ulg i zwolnień, należy zwrócić uwagę na kilka najważniejszych tj.: a) ulga B+R b) ulga IP Box c) Polska Strefa Inwestycji d) 50% koszty uzyskania przychodów

W polskim systemie prawa podatkowego funkcjonuje wiele ulg podatkowych, jednak wyróżnić można kilka głównych, których zastosowanie jest szczególnie opłacalne finansowo.

Warto dokładnie przeanalizować czy któraś z tych preferencji podatkowych może być wdrożona w działalności danego przedsiębiorstwa, może to bowiem przynieść znaczące korzyści podatkowe.

Przedsiębiorcy często jednak tego nie robią, co wynika zasadniczo z dwóch względów. Po pierwsze, nie zdają sobie sprawy, że ich działalność może w ogóle się kwalifikować na ulgę (byłem świadkiem takich rozmów, gdzie przedsiębiorcy np. byli przekonani, iż ich działalność w ogóle nie podlega pod B+R – mimo, iż ogólnie ulga była im znana lub w przypadku IP Box – uzyskaliśmy pozytywną interpretację dla przedsiębiorcy, który był przekonany, iż ulgi tej zastosować nie może).

Natomiast drugi powód jest raczej typowo administracyjny – przedsiębiorcy wychodzą z założenia, iż wdrożenie ulgi może być zbyt złożone, czasochłonne, kosztowne i generalnie są zainteresowani obniżeniem zobowiązań podatkowych, jednak jest to z powyższych powodów odkładane.

W naszej ocenie warto jednak pochylić się nad zagadnieniami ulg podatkowych i zweryfikować możliwość ich wdrożenia – oszczędności z tego tytułu mogą być znaczące.

Ulgi podatkowe – które niosą największe korzyści?

Analizując zagadnienie redukcji zobowiązań podatkowych z wykorzystaniem systemu ulg i zwolnień, należy zwrócić uwagę na kilka najważniejszych tj.:

 1. ulga B+R
 2. ulga IP Box
 3. Polska Strefa Inwestycji
 4. 50% koszty uzyskania przychodów

Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę każdej ze wskazanych ulg.

Ulga badawczo-rozwojowa (B+R)

Definicja z art. 4a pkt 26, 27, 28 ustawy o CIT (analogicznie w ustawie o PIT)
Działalność badawczo-rozwojowa oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Badania naukowe to: a) badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, b) badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Prace rozwojowe to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Jeżeli spełniona jest ww. definicja prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, możliwe jest skorzystanie z dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na działalność B+R.

Zasada rozliczenia B+R: koszty kwalifikujące się do B+R odliczamy od przychodu podwójnie (100% dodatkowego odliczenia, a dla centrów badawczo-rozwojowych nawet 150%).

Przykład

 Rozliczenie standardoweRozliczenie z B+R
Przychody5 000 000 zł5 000 000 zł
Koszty– w tym koszty B+R3 000 000 zł1 000 000 zł3 000 000 zł1 000 000 zł
Dochód do opodatkowania2 000 000 zł1 000 000 zł
Podatek (stawka 19%)380 000 zł190 000 zł

Ulga IP Box (Innovation Box)

IP BOX to ulga podatkowa funkcjonująca w polskim systemie podatkowym od 1 stycznia 2019 r., dzięki której możliwe jest obniżenie podatku dochodowego do 5%.

Z ulgi mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy osiągają dochody z prawa własności intelektualnej, uzyskanego z działalności badawczo-rozwojowej (B+R).

Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

 • autorskie prawo do programu komputerowego,
 • patent,
 • prawo ochronne na wzór użytkowy,
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 • wyłączne prawo hodowcy do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany, a także do zarobkowego korzystania z niej (o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin).

Przykład:

 Rozliczenie standardoweRozliczenie z IP Box*
Przychody5 000 000 zł5 000 000 zł
Koszty3 000 000 zł3 000 000 zł
Dochód do opodatkowania2 000 000 zł2 000 000 zł
Podatek 19% / 5%380 000 zł100 000 zł

* przykład prezentacyjny zakłada, że całość przychodów i kosztów podlega pod IP Box, jednak często rozliczenia będą trochę bardziej skomplikowane

Polska Strefa Inwestycji

Polska Strefa Inwestycji (PSI) to ulga podatkowa wprowadzona w 2018 r., która ma zastąpić dotychczasowe Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE). Dotychczasowe zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych (SSE) pozostają w mocy do końca 2026 roku. 

Pomoc (ulgę podatkową) w ramach SSE można było uzyskać jedynie prowadząc działalność na terenie SSE, które znajdowały się na określonych terytoriach w Polsce. Natomiast PSI pozwała uzyskać ulgę podatkową podmiotom prowadzącym działalność niezależnie od miejsca – na terenie całej Polski.

PSI umożliwia przedsiębiorstwom realizującym nowe inwestycje na terenie całej Polski uzyskanie zwolnienia z podatku dochodowego na okres 10-15 lat, w wysokości nawet do 70% wartości planowanej inwestycji.

Potencjalne korzyści

W ramach PSI możliwe jest uzyskanie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT) udzielanego przedsiębiorcom realizującym nowe inwestycje, na podstawie decyzji o wsparciu (DoW).

DoW wydawana jest na czas oznaczony: 10, 12 lub 15 lat (okresy te są dłuższe w porównaniu do SSE) i określa m.in. okres jej obowiązywania, przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki jakie przedsiębiorca musi spełnić, by skorzystać ze zwolnienia podatkowego.

50% koszty uzyskania przychodów

Możliwość zastosowania podwyższonych – 50% kosztów uzyskania przychodów jest to ulga podatkowa przewidziana osób osiągających przychodu z tytułu korzystania lub rozporządzania prawami autorskimi i pokrewnymi . Warunkiem jest zawarcie np. umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło, umowy o przeniesienie prawa własności wynalazku.

Zgodnie z ustawą o PIT, 50% koszty uzyskania przychodów można zastosować w następujących przypadkach:

 • korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe;
 • zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego;
 • opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną.

Uprawnionymi podmiotami do zastosowania tej ulgi są osoby z profilem działalności:

 • twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk, plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
 • artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;
 • produkcji audialnej i audiowizualnej;
 • działalności publicystycznej;
 • działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;
 • działalności konserwatorskiej;
 • prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 650), do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia;
 • działalności badawczo-rozwojowej, naukowo-dydaktycznej, naukowej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.

Ponadto, 50% koszty można zastosować do wysokości określonego w ustawie limitu tj. maksymalnie do kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej. Kwota ta stanowi 85 528 zł, a więc jest to równowartość 50% wynagrodzenia wynoszącego 171 056 zł. Kwota 85 528 zł będzie kwotą wolną od podatku dochodowego.

Podsumowanie

Rozwiązania opisane powyżej stanowią podstawowy kierunek weryfikacji możliwości uzyskania oszczędności podatkowych.

Naszym klientom oferujemy pełne wsparcie w zakresie analizy czy i jakie ulgi, oraz w jakim zakresie, mogą zostać zastosowane w działalności danego podmiotu oraz następnie w zakresie wdrożenia tych ulg i dostosowania procedur przedsiębiorstwa do korzystania z nich. Zapraszamy do kontaktu.

Potrzebujesz wsparcia doradcy podatkowego?