08.05.2021.r

Dokumentacja cen transferowych za 2020 r. – najważniejsze informacje

Zagadnienie cen transferowych jest istotne dla podmiotów powiązanych w rozumieniu przepisów ustawy o PIT oraz ustawy o CIT.

Podmioty te nie mają pełnej dowolności w kształtowaniu cen transakcji dokonywanych między sobą. Główną zasadą jest, iż cena powinna być ustalona na poziomie rynkowym.

Dodatkowym obowiązkiem, który jest nałożony na podmioty powiązane przez ww. ustawy, jest obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej, która będzie zawierała odpowiednie elementy, potwierdzające, iż transakcja przeprowadzona została na warunkach, na jakie umówiłyby się podmioty niepowiązane.

Transakcje kontrolowane – jakie transakcje podlegają obowiązkowi sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Zgodnie z przepisami, obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. podatnik zobowiązany jest do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla jednorodnej transakcji kontrolowanej, przekraczającej wskazane w Ustawie o CIT oraz Ustawie o PIT progi dokumentacyjne.

Progi te uległy istotnej zmianie od 1 stycznia 2019 r. i aktualnie wynoszą:

 1. 10 000 000 zł – w przypadku transakcji towarowej;
 2. 10 000 000 zł – w przypadku transakcji finansowej;
 3. 2 000 000 zł – w przypadku transakcji usługowej;
 4. 2 000 000 zł – w przypadku innej transakcji niż określona w pkt 1-3.

Dodatkowo, raportowaniu podlegają transakcje dokonywane z podmiotami mającymi siedzibę w tzw. „rajach podatkowych”. Dla tych transakcji próg wynosi 100 000 zł – przy czym od początku 2021 r. odnosi się to do transakcji zakupowych oraz sprzedażowych.

Dokumentacja cen transferowych – rozszerzenie obowiązku informacyjnego

Poza wyżej wymienionymi transakcjami kontrolowanymi, od 2021 r. należy również sporządzić dokumentację cen transferowych dla transakcji kontrolowanych lub transakcje innych niż kontrolowanych, jeżeli rzeczywisty właściciel należności (beneficial owner) ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w raju podatkowym, a wartość takiej transakcji w roku obrotowym przekracza 500 000 PLN netto.

Przy ustalaniu tych okoliczności podatnik lub spółka niebędąca osobą prawną są obowiązani do dochowania należytej staranności.

Niewątpliwie takie skonstruowanie nowych regulacji w zakresie cen transferowych w istotny sposób zwiększa zakres obowiązków podmiotów powiązanych.

Dokumentacja za 2020 r. – terminy

Zgodnie z przepisami, podatnicy mają co do zasady 9 miesięcy po zamknięciu roku podatkowego (obrotowego) na:

 • przygotowanie dokumentacji lokalnej wraz z analizą cen transferowych, złożenie oświadczenia o przygotowaniu dokumentacji i rynkowości rozliczeń oraz
 • złożenie formularza TPR.

W terminie 12 miesięcy natomiast, podatnik ma obowiązek posiadania dokumentacji grupowej (tj. master file).

Terminy na złożenie informacji o cenach transferowych oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych za 2020 r. zostały jednak przedłużone:

 • do dnia 30 września 2021 r. – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.;
 • o 3 miesiące – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Analizy porównawcze – aktualizacja

Zgodnie z przepisami o cenach transferowych, analizy porównawcze oraz analizy zgodności podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 3 lata, chyba że zmiana otoczenia ekonomicznego w stopniu znacznie wpływającym na sporządzoną analizę uzasadnia dokonanie aktualizacji w roku zaistnienia tej zmiany.

W świetle powyższego, analizy sporządzone za rok 2017 powinny zostać zaktualizowane przy okazji sporządzania dokumentacji cen transferowych za 2020 r.

Ponadto, sporządzenie nowych analiz może się okazać konieczne z uwagi na zmianę otoczenia gospodarczego i warunków transakcji handlowych w wyniku szczególnych okoliczności, w jakich funkcjonujemy od ponad roku. Sytuacja epidemiczna może bowiem w sposób istotny wpłynąć na ceny ustalane zarówno przez podmioty niepowiązane jak i powiązane, a okoliczności te powinny zostać wtedy uwzględnione w dokumentacji cen transferowych.

Formularz TPR

Za 2020 r. konieczne będzie złożenie formularza TPR w wersji rozszerzonej względem tej obowiązującej za rok 2019, dodatkowo należy bowiem uwzględnić m.in.:

 • w przypadku korzystania z safe harbour dla pożyczek – dokładne dane identyfikacyjne kontrahenta;
 • w przypadku transakcji finansowych – wartości odsetek naliczonych i zapłaconych, podczas gdy do tej pory wymagano raportowania wyłącznie odsetek zapłaconych;
 • wartość transakcji kontrolowanej na poszczególnych kontrahentów;
 • informację o zwartej umowie spółki komandytowej, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze poprzez określenie rodzaju udziału oraz procentowego udziału wynikającego z tych umów, wartości wkładów wniesionych przez wspólnika oraz łącznej wartości wkładów wniesionych przez wszystkich wspólników;
 • informacji o przeprowadzonej restrukturyzacji, poprzez wskazanie rodzaju wynagrodzenia należnego z tytułu restrukturyzacji;
 • w przypadku stosowania innej metody ustalania ceny transferowej – należy określić tę metodę.

Potrzebujesz wsparcia doradcy podatkowego?